ఒకే ఒక అబద్ధం

One thought on “ఒకే ఒక అబద్ధం

  1. Climax చదివి ఒక చిన్న పాటి షాక్ తగిలింది సర్. నా ఫోన్ నా చేతిలోనుంచి జారీ పడింది.🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top