గ్రాండ్‍స్లామ్‍

ఈ కథ రాసింది నా భార్య తనూజ. ఇది ఆమె మొదటి కథ. వ్యక్తిగత ఓటమిని వృత్తిగత విజయంగా మార్చుకోవటానికి కథా నాయికకి ఎవరు సహకరించారన్న విషయాన్ని విపులంగా చర్చించిన కథ…

గ్రాండ్‍స్లామ్‍

One thought on “గ్రాండ్‍స్లామ్‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top