గ్రాండ్‍ మాస్టర్‍

చదరంగపు ఆటలో పావుల్ని కదిలించే ముందు ఎత్తు వేయటానికి పడే మానసిక ఒత్తిడి నరాలు తెగిపోయేటంత…
అందుకే…
ఆట మొదలు పెట్టటం గొప్ప కాదు.
మొదలు పెట్టిన ఆటను ముగించటం తెలియాలి.
ఒకే ఒక్క పావుతో రాజునో, మంత్రినో పడగొట్ట్గగలగాలి.
మరి తనకు చెక్‍ పెట్టబోయిన ఆ అతడిని ఈయన ఎలా పడగొట్టాడు?

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

గ్రాండ్‍ మాస్టర్‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top