గ్రీన్‍ షర్ట్

ప్రేమలో పడటానికి అమ్మాయి అందం దోహదం చేస్తుందని తెలుసు. ఆమె చలాకీతనం, తెలివితేటలు కూడా ఒకొకసారి ఉసికొల్పవచ్చు. కానీ… వేసుకున్న టీషర్ట్ రంగు చూసి కూడా ప్రేమలో పడతారా?

గ్రీన్‍ షర్ట్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top