తనదాకా వస్తే

ఎకాఎకీ సి.బి.ఐ. ఎకనామిక్‍ ఎఫెన్సెస్‍ వింగ్‍ ముందు హాజరయి చేసిన తప్పుల చిట్టా విప్పటం మొదలు పెట్టాడతను. అతను చేసిన మోసాలు విన్న అధికారులకే ముచ్చెమటలు పట్టాయి. చివరకు అతన్ని ఏమి చేశారు?

తనదాకా వస్తే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top