పగలు – ప్రేమలు

వారిద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. కనిపిస్తే కత్తులు దూసే వైరం. అనుకోకుండా బయటి ఊరులో కలిశారు. అక్కడ కూడా వారి శత్రుత్వం కొనసాగిందా?

పగలు – ప్రేమలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top