పుట్టినరోజు

ఉదయాన్నే కొడుకు పుట్టిన రోజు. డబుల్‍ డ్యూటీ చేయక తప్పని పరిస్థితి. ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్దామా అనుకుంటున్న అతనికి అసలు ఇంటికి వెళ్తామో, లేదో అన్న పరిస్థితి ఎదురయితే ఏం చేశాడు?

పుట్టినరోజు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top