పెద్దబాలశిక్ష

నోటి మీద లెక్కలు కట్టుకునే మాత్రం చదువుకున్న వాడు బ్యాంకు లోను తీసుకున్నాడు. అతనికి ఎక్కువ వడ్డీ వేసారని అతని ఆరోపణ. కంప్యూటర్‍ తప్పు చేయదన్నది బ్యాంకు అధికారుల వాదన. చివరకి ఎవరు నెగ్గారు?

పెద్దబాలశిక్ష

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top