ప్రాణం ఖరీదు

యాక్సిడెంట్‍ తప్పేలా లేదు. ఒక పక్క హీరోయిన్‍ గారి కుక్క. మరోపక్క ఒక చిన్న పిల్ల, ముసలి వ్యక్తి. క్షణంలో వెయ్యో వంతులో నిర్ణయం తీసుకోవలసి వచ్చింది అతనికి. మరి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు?

ప్రాణం ఖరీదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top