ఫాంటసీ

అతనికి ఒక ఫాంటసీ ఉంది. దాన్ని తీర్చుకోవాలని ఎవరికి చెప్పినా పెళ్లిచూపుల్లోనే వ్యవహారం బెడిసి కొడుతోంది. చివరకి ఆ కోరిక అతనికి తీరిందా?

ఫాంటసీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top