బహుమతి

అతనొక గూఢచారి. శత్రు దేశంలో ఇరుక్కుపోయిన అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా తీసుకువచ్చే బాధ్యత అతనికి అప్పగించారు. ప్రాణాలకు తెగించి చేసిన సాహసానికి అతనికి దక్కిన బహుమానం…

బహుమతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top