మనసు పరిమళించెనే

ఎక్కడో సుదూర తీరాన… కోట్లాది పాలపుంతల మధ్య నుండి వచ్చాయి రెండు బుద్ధిజీవులు. భూమి మీద ఉన్న మనుషులనే ప్రాణులు ఎంత వెనుకబడి ఉన్నారో పరిశీలించి రిపోర్ట్ చేయటం వాటి పని. మనుషులను మరింత దగ్గరగా పరిశీలించాక ఏమని రిపోర్ట్ చేశారు?

మనసు పరిమళించెనే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top