మరో ప్రయత్నం

అవినీతిని అంతం చేయటానికి కంకణం కట్టుకున్న అతను అందుకు రాజకీయాలే మార్గం అనుకున్నాడు. మరి అతను తన లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాడా?

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

పన్నెండవ భాగం

పదమూడవ భాగం

పధ్నాలుగవ భాగం

పదిహేనవ భాగం

పదహారవ భాగం

పదిహేడవ భాగం

పద్ధెనిమిదవ భాగం

పంతొమ్మిదవ భాగం

ఇరవయ్యవ భాగం

ఇరవై ఒకటవ భాగం

ఇరవై రెండవ భాగం

ఇరవై మూడవ భాగం

ఆఖరి భాగం

మరో ప్రయత్నం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top