విలోమానుపాతం

పిల్లలను ఉత్సాహపరచటానికీ, వారికి ఒక లక్ష్యం ఏర్పడేలా చేయటానికీ… పెద్ద పెద్ద మోటివేటర్లు అవసరం లేదు. ఒక బామ్మ చాలు.

విలోమానుపాతం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top