సింహధ్వని

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‍ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఉగాది నవలల పోటీలో బహుమతి పొందిన నవల

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

పన్నెండవ భాగం

పదమూడవ భాగం

పద్నాలుగవ భాగం

పదిహేనవ భాగం

పదహారవ భాగం

పదిహేడవ భాగం

పద్దెనిమిదవ భాగం

పంతొమ్మిదవ భాగం

ఇరవయ్యవ భాగం

ఇరవై ఒకటవ భాగం

ఇరవై రెండవ భాగం

ఇరవై మూడవ భాగం

ఇరవై నాలుగవ భాగం

ఇరవై అయిదవ భాగం

ఇరవై ఆరవ భాగం

ఇరవై ఏడవ భాగం

ఇరవై ఎనిమిదవ భాగం

ఇరవై తొమ్మిదవ భాగం

ముప్పయ్యవ భాగం

ముప్పై ఒకటవ భాగం

ముప్పై రెండవ భాగం

ముప్పై మూడవ భాగం

ముప్పై నాలుగవ భాగం

ముప్పై అయిదవ భాగం

ముప్పై ఆరవ భాగం

ముప్పై ఏడవ భాగం

ఆఖరి భాగం

సింహధ్వని

6 thoughts on “సింహధ్వని

   1. Great Sir….very interesting and thrilling story…..I like the way you conceived the past and presentation.
    Thanks,
    Surya

 1. Definitely I will get heart ache before I finish off this story. This is not all good for us posting episodes day by day. You are a silent killer.
  Hatsoff to you sir. Your writings are amazing. I can’t wait for next day to read the next part.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top