స్వార్ధం లేని మనిషి

అవినీతి మరక అంటిన వ్యక్తులందరు నిజంగా అనినీతిపరులేనా? వారిని కాపాడటానికి ప్రయత్నించే వారిని కూడా అనుమానపు దృక్కులతో చూడటం ఎంతవరకు న్యాయం?

స్వార్ధం లేని మనిషి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top