హైజాక్‍ – 2018

అనుకోని విధంగా భారతీయ ప్రయాణికులు ఉన్న విమానం హైజాక్‍ అయింది.
ఎవరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా హైజాకర్లు తాము అనుకున్న ప్రదేశానికి విమానాన్ని తీసుకెళ్లగలిగారు.
ప్రయాణికులను విడిపించటానికి ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి.
అసలు హైజాకర్ల డిమాండ్లు ఏమిటి?
వారి లక్ష్యం ఏమిటి?

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

పన్నెండవ భాగం

పదమూడవ భాగం

ఆఖరి భాగం

హైజాక్‍ – 2018

2 thoughts on “హైజాక్‍ – 2018

Leave a Reply to Puttaganti Gopikrishna Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top