అన్నా! ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతా

ఒక చిన్న పాపకి ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి ఒకటే ధ్యేయం… ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలని. ఎంత మంది ప్రయత్నించినా దానికి కారణం మాత్రం తెలుసుకోలేక పోయారు. కనీసం ఆ అమ్మాయి గురువు అయినా తెలుసుకోగలిగాడా?

అన్నా! ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top