ఈ ఐస్‍క్రీమ్‍ నువు తిను నాన్నా!

“ఆటిజం” ఉన్న కొడుకును తండ్రి తీర్చి దిద్దిన పద్ధతి తెలిపే హృద్యమయిన కథ

ఈ ఐస్‍క్రీమ్‍ నువు తిను నాన్నా!

2 thoughts on “ఈ ఐస్‍క్రీమ్‍ నువు తిను నాన్నా!

  1. అద్భుతం గా వుంది. నిజంగా differently abled children ని పెంచడం చాలా కష్టం. అది పెంచే వాళ్లకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఈ కథ లో తండ్రి ఆ బాధ్యతను స్వీకరించిన తీరు మనసు ను కదిలించి వేసింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top