ఎన్‍కౌంటర్‍

ఒక చెట్టు మీద ఇద్దరు మనుషులు. ఇద్దరు రెండు భిన్న ప్రపంచాలకి ప్రతీకలు. కింద పులి. ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవటం తప్ప మార్గం లేదు. వారి వైఖరి ఎలా మారింది?

ఎన్‍కౌంటర్‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top