చంటిగాడి పంటిపోటు

పిల్లలంటేనే అల్లరి. అసలే అల్లరి కుర్రాడికి పంటి నొప్పి వచ్చింది. పన్ను పీకాలన్నారు. వైద్యం చేయవలసిందేమో కొత్త డాక్టరమ్మ. మరి పన్ను పీకగలిగిందా?

చంటిగాడి పంటిపోటు

6 thoughts on “చంటిగాడి పంటిపోటు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top