జీవిత పరమార్ధం

ఎన్నో సంవత్సరాల తరువాత విదేశాల నుండి తిరిగి వచ్చాడతను. అన్ని రుచులు ఒక్కసారే ఆస్వాదించాలన్న అతని ఆశలకు ఇక్కడి పరిస్థితులు ఎలా అడ్డుకట్ట వేశాయి?

జీవిత పరమార్ధం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top