తా పట్టిన తాబేలుకు మూడే కాళ్లు

అతని కొడుకు వీల్‍ చైర్‍లో ఉన్నాడు. అతని కూతురికి వయసు మీరినా పెళ్ళి కాలేదు. అయినా ఆనందంగానే ఉన్నాడంటాడేంటి?

తా పట్టిన తాబేలుకు మూడే కాళ్లు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top