తొమ్మిది రోజులు

ఆమె ఒక క్రేజీ హీరోయిన్‍.
అతను ఒక పెద్ద రాజకీయ నాయకుడి కొడుకు.
అతని కన్ను ఆమె మీద పడింది.
తొమ్మిది రోజుల్లో తలకిందులయిన అనేక మంది జీవితాల చిత్రణే ఈ నవల.

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

ఆఖరి భాగం

తొమ్మిది రోజులు

12 thoughts on “తొమ్మిది రోజులు

  1. Sir …. I think RAVI VARMA is the criminal.??
    Sir… Not able to carry this suspence 😇 please upload full story..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top