దేశం మారిందోయ్‍

ఢిల్లీలో ఓ ఇంటి ముందు క్యూలో నిలబడి ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి. అతన్ని సడన్‍గా పిలిపించాడు ప్రధాన మంత్రి. అసలు ముఖ్యమంత్రి క్యూలో ఎందుకు నిలబడి ఉన్నాడు? అతన్ని ప్రధాన మంత్రి ఎందుకు పిలిపించాడు?

దేశం మారిందోయ్‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top