నిధి చాల సుఖమా?

వాళ్లిద్దరు తెలివిగల వాళ్లే! కానీ వారిలో ఒకరి బుద్ధి డబ్బు మీద ఆశతో పక్క దోవ పట్టింది. రెండవ వ్యక్తి ఏం చేశాడు?

నిధి చాల సుఖమా?

5 thoughts on “నిధి చాల సుఖమా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top