నేతతో నెమలీక

2 thoughts on “నేతతో నెమలీక

  1. నేతతో నెమలీక
    చాలా బాగుంది. కథ చిన్నదైనా మంచి సందేశం కూడా ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top