ప్రహేళిక

గిల్లికజ్జాలు కుర్ర జంటలకే కాదు, వయసుడిగిన వారికీ ఉంటాయి. ఒకరోజు ఆ వృద్ధ జంట ప్రహేళిక పూర్తి చేసే విషయంలో నేను ముందు అంటే నేను ముందు అని వాదులాడుకున్నారు. చివరికి ఎవరు గెలిచారు?

ప్రహేళిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top