ప్రాక్టికల్‍ జోకర్‍

అతనొక ఉన్నతాధికారి. అందరిమీదా ప్రాక్టికల్‍ జోకులు వెయ్యటం అతినికి ఒక హాబీ. ఈసారి కూడా అదే ప్రయత్నం చేశాడు. ఫలించిందా? ఎదురు తన్నిందా?

ప్రాక్టికల్‍ జోకర్‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top