మీసాల మన్మధుడు

2012 లో స్వాతి వారపత్రికలో సీరియల్‍గా ప్రచురితమయిన కామెడీ, ఫాంటసీ నవల మీసాల మన్మధుడు.

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

పన్నెండవ భాగం

ఆఖరి భాగం

మీసాల మన్మధుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top