ముత్యం – పగడం

మొగుడిని పేరు పెట్టి పిలవకపోవటం మర్యాద అని చాలా మందే అనుకుంటారు. జీవితంలో భార్య పేరు పలకని భర్త గురించి విన్నారా? అతని చేత ఎలా అయినా భార్య పేరు చెప్పించాలని చేసిన ప్రయత్నం ఫలించిందా?

ముత్యం – పగడం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top