సర్పమిత్ర

అతడిని పాములు వెంటాడటం మొదలు పెట్టాయి. మొదట యాధ్రుచ్ఛికం అనుకున్నాడు. తరువాత ఎవరో చెప్పారు – అది పాము పగ అని. మరి అతను ఆ పగ నుండి తప్పించుకున్నాడా?

సర్పమిత్ర

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top