దేవుడితో పంతం

దేవుడితో పనిలేదన్న వ్యక్తికి దేవుడు కనిపిస్తే ఏం కోరుకున్నాడు?

మొదటి భాగం

రెండవ భాగం

మూడవ భాగం

నాలుగవ భాగం

అయిదవ భాగం

ఆరవ భాగం

ఏడవ భాగం

ఎనిమిదవ భాగం

తొమ్మిదవ భాగం

పదవ భాగం

పదకొండవ భాగం

పన్నెండవ భాగం

పదమూడవ భాగం

పద్నాలుగవ భాగం

పదిహేనువ భాగం

పదహారవ భాగం

పదిహేడవ భాగం

పద్ధెనిమిదవ భాగం

పంతొమ్మిదవ భాగం

ఇరవయ్యవ భాగం

ఇరవై ఒకటవ భాగం

ఇరవై రెండవ భాగం

ఇరవై మూడవ భాగం

ఇరవై నాలుగవ భాగం

ఇరవై అయిదవ భాగం

ఇరవై ఆరవ భాగం

ఇరవై ఏడవ భాగం

దేవుడితో పంతం

7 thoughts on “దేవుడితో పంతం

  1. sir, the serial is very interesting. immediately on completion of 4,5 pages, The moment we are thinking, what hapeens next, a break is coming, will you please post in bulk, for our sake.

  2. ప్రకాష్ సింగ్ ఎం చెప్పాడొ, ఎలా నిరుపించాడొ అని అనుకునే లోపు , ఠక్కున ఆగిపోయింది సిరీస్.

Leave a Reply to srinivasa rao Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top